Home Nieuws Utrechts Actieplan Luchtkwaliteit 2008
Contact
Deskundig advies nodig van onze experts? Bel of mail gerust!
0497-512164 info@airsain.nl
Meer dan 20 jaar expertise Oprecht advies

Utrechts Actieplan Luchtkwaliteit 2008

Utrechts Actieplan Luchtkwaliteit 2008

Utrecht wil meer automobilisten uit de auto in het openbaar vervoer en op de fiets krijgen. Gedragsaanpassing is nodig om -omwille van de gezondheid- de lucht in de hele stad schoner te krijgen en te voorkomen dat het stedelijk wegennet verder dichtslibt. Het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 omvat een ingrijpend pakket maatregelen en een veeljarig investeringsprogramma. Utrecht zoekt steun van rijk, provincie en regio (BRU) om de komende twintig jaar ruim €1 miljard te investeren in openbaar vervoer, fiets en in het oplossen van knelpunten in het stedelijk wegennet. Eén van de maatregelen uit het actieplan is het weren van doorgaand autoverkeer door de oude stad. De maatregel is noodzakelijk om in 2015 in heel Utrecht de luchtkwaliteit te laten voldoen aan de wettelijke normen?

De Utrechtse lucht is de afgelopen decennia schoner geworden, maar nog niet genoeg om te voldoen aan strengere wettelijke normen. Door de bouw van Leidsche Rijn, Rijnenburg, de binnenstedelijke herstructurering, de vernieuwing van het Stationsgebied groeit Utrecht tot na 2020 sneller dan andere grote steden. Dat betekent dat zonder extra maatregelen ook het autogebruik in en om de stad in de periode 2005-2020 met circa 30 % toeneemt. Eerder genomen maatregelen (o.a versnelde aanschaf schonere bussen in het openbaar vervoer, een milieuzone voor vrachtwagens en een schoon gemeentelijk wagenpark) zijn niet voldoende om in 2015 in heel Utrecht te voldoen aan verplichte luchtkwaliteitsnormen.
Om de luchtkwaliteit duurzaam te verbeteren en de verkeersproblemen structureel aan te pakken wil Utrecht met steun van andere partijen tussen nu en 2030 onder meer €420 miljoen investeren in kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer, circa €60 miljoen in fietsvoorzieningen, bijna €150 miljoen in uitbreiding van P+R voorzieningen,€25 miljoen in tunnels en €155 miljoen in het oplossen van autoknelpunten.

-Utrecht kiest voor een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer. Dat betekent investeren in snelle en goed op elkaar afgestemde trein, tram en busverbindingen in stad en regio. Naast Randstadspoor (inclusief nieuwe stations) worden tramlijnen gelegd onder meer naar De Uithof, P+R Hooggelegen en Leidsche Rijn. Daarnaast wordt geïnvesteerd in frequentie en kwaliteit van het busvervoer.

-Utrecht maakt fietsen aantrekkelijker op kortere afstanden in de stad en voor- en na gebruik van het openbaar vervoer. De stad verbetert de doorstroming op de belangrijkste fietsroutes (uitschakelen, dan wel anders afstellen van verkeerslichten), investeert in de kwaliteit van het fietsnetwerk(meer rood asfalt), in aanleg van ontbrekende schakels (zoals fietsbruggen/fietstunnels), en in forse uitbreiding van (bewaakte) fietsparkeerplekken in de binnenstad en oude stadswijken.

-Utrecht stuurt op de hoeveelheid autoverkeer in de stad. Om autoverkeer af te vangen komen er aan de stadsrand een ring van P+R terreinen met frequente ov-verbindingen. De (parkeergarages in de) binnenstad blijft met de auto bereikbaar, maar met wegafsluitingen (knips) wordt doorgaand verkeer door en langs het centrum geweerd. Daarmee wordt Utrecht opgedeeld in vier sectoren, die automobilisten noodzaken zoveel mogelijk gebruik te maken van de stedelijke verdeelring en de Ring Utrecht. De doorstroming op de stedelijke rondweg wordt bevorderd via uitbreiding van de groene golf. De Noordelijke Randweg Utrecht krijgt ongelijkvloerse kruisingen en wordt opgewaardeerd tot autoweg. Er komen op korte termijn maatregelen om de verkeersdruk op wegen/straten met grote verkeersoverlast te verminderen. Begin volgend jaar wordt de gemeenteraad een pakket maatregelen voorgelegd om de verkeersoverlast op de stedelijke verdeelring in Utrecht West voor de lange termijn op te lossen.

-Utrecht start een permanente gedragscampagne om autogebruikers te verleiden meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en fiets. In samenwerking met rijk, regio, provincie en het bedrijfsleven werkt Utrecht al aan mobiliteitsmanagement om 2000 auto's uit de spits te halen in het woon-werkverkeer op de belangrijkste routes. Daarnaast werkt Utrecht mee aan maatregelen om de doorstroming en de capaciteit van het bestaande wegennet beter te benutten (via een regionale verkeerscentrale wordt gezorgd voor dynamisch parkeerverwijzingen en route informatie). Er komt een nieuw bewegwijzering- en wegnummersysteem waarmee de routes tussen Ring Utrecht, de stedelijke verdeelring en de binnenstad worden aangegeven.

Uitvoering van het complete Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 beslaat een periode van 20 jaar. Het plan gaat deel uit maken van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waarvoor de inspraak net is gestart. Nederland wil met het NSL voldoen aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide.

Procedure
Het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 ligt vanaf 8 oktober tot 20 november zes weken ter inzage. Tijdens die periode kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente organiseert verspreid over de stad zes inspraakbijeenkomsten. De data en locaties van deze bijeenkomsten zijn te vinden op de website www.utrecht.nl/utrechtselucht. Belangstellenden kunnen zich via die website aanmelden voor de bijeenkomsten. Milieuorganisaties en vervoerders worden tijdens aparte inspraakbijeenkomsten? over de voorgestelde maatregelen ge?nformeerd. Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt, legt het college vóór 1 april 2009 een definitief besluit voor aan de gemeenteraad.

Het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 en de nota met de technische onderbouwing zijn te bekijken via www.utrecht.nl/utrechtselucht.?

20 jaar expertise Grootste assortiment van de Benelux Scherpe prijzen